• Enjoy shopping Kyoto with Visa!

    Arashiyama Spring Festival
    Period: February 1(Fri) – 11(Mon), 2019

visazone-kyoto-campaign-logo-190117-400z400
visazone-kyoto-campaign-decal
visazone-kyoto-campaign-prize-gold-en
visazone-kyoto-campaign-prize-red-en
visazone-kyoto-campaign-prize-white-en
visazone-kyoto-campaign-prize-blue-en
visazone-kyoto-campaign-prize-yellow-en